• dimecres, juny 22, 2016 - 11:28

  EXAMENS EXTRAORDINARIS D'ESO 2016

   

  DIA

  HORA

  MATÈRIA

  AULA

  DIMECRES 29

  8.30

  CIÈNCIES SOCIALS

  EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

  HISTÒRIA I GEOGRAFIA

  1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6

   

  10.00

  CASTELLÀ

  TALLER DE CASTELLÀ

  1.1- 1.2- 1.3- 1.4-1.5-1.6

  12.00

  FÍSICA I QUÍMICA

  VALORS ÈTICS

  ORIENTACIÓ INICIACIO PROFESSIONAL

  1.1 -1.2- 1.3- 1.4 -1.5- 1.6

  15.00

  CIÈNCIES DE LA NATURALESA

  BIOLOGIA I GEOLOGIA

  1.1 – 1.3- 1.3- 1.4- 1.5-1.6

   

  16.30

  TECNOLOGIA

  ÀMBIT PRÀCTIC 3 PMAR I 4 DIVER

  IPE

  ÀMBIT CIENTIFICOTÈCNIC 4 DIVER

  TALLER ESO

  TALLER BATXILLERAT

  1.1 – 1.2 – 1.3

   

  18.00

  EDUCACIÓ FÍSICA

  GIMNÀS

  1.1 – 1.2 – 1.3

   

  DIA

  HORA

  MATÈRIA

  AULA

  DIJOUS 30

  8.30

  MATEMÀTIQUES

  TALLER MATEMÀTIQUES

  1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6

   

  10.00

  ANGLÉS

   

  1.1- 1.2- 1.3- 1.4-1.5-1.6

  11.30

  FRANCÉS

  1.1 -1.2- 1.3- 1.4 -1.5- 1.6

  13.00

  PLÀSTICA

  AULA PLÀSTICA

  1.7

   

  15.30

  VALENCIÀ

  TALLER DE VALENCIÀ

  1.1- 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6

   

  17.00

  TREBALL MONOGRÀFIC

  INFORMÀTICA

  EDUCACIÓ ETICOCÍVICA

  1.1 – 1.2

  AULA INFORMÀTICA

  1.3 – 1.4

   

  18.30

  LLATÍ – CULTURA CLÀSSICA

  MÚSICA

  1.1 – 1.2 – 1.3

  AULA MÚSICA

   


  EXAMENS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT 2016

   

  DIA

  HORA

  MATÈRIA

  AULA

  DIMECRES 29

  8.30

  GEOGRAFIA

  HISTÒRIA

  HISTÒRIA DE L'ART

  1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6

   

  10.00

  LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA

  1.1- 1.2- 1.3- 1.4-1.5-1.6

  12.00

  FÍSICA I QUÍMICA

  ECONOMIA

  1.1 -1.2- 1.3- 1.4 -1.5- 1.6

  15.00

  BIOLOGIA I GEOLOGIA

  CIÈNCIES DE LA TERRA

  ANATOMIA

  CULTURA CIÈNTIFICA

  RELIGIÓ

  1.1 – 1.3- 1.3- 1.4- 1.5-1.6

   

  16.30

  TECNOLOGIA

   

  TALLER ESO

  TALLER BATXILLERAT

  1.1 – 1.2 – 1.3

   

  18.00

  EDUCACIÓ FÍSICA

  GIMNÀS

  1.1 – 1.2 – 1.3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EXAMENS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT 2016

   

  DIA

  HORA

  MATÈRIA

  AULA

  DIJOUS 30

  8.30

  MATEMÀTIQUES

  1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6

   

  10.00

  ANGLÉS

  1.1- 1.2- 1.3- 1.4-1.5-1.6

  11.30

  FRANCÉS

  1.1 -1.2- 1.3- 1.4 -1.5- 1.6

  13.00

  DIBUIX TÈCNIC

  AULA PLÀSTICA

  1.1 – 1.2 – 1.3

   

  15.30

  LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA

  LITERATURA UNIVERSAL

   

  1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5 – 1.6

   

  17.00

  FILOSOFIA

  INFORMÀTICA

  1.1 -1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5

  AULA D'INFORMÀTICA

   

  18.30

  LLATÍ - GREC

  MÚSICA

  1.1 – 1.2 – 1.3

  AULA MÚSICA

   
 • dijous, juny 16, 2016 - 13:24

  Recordeu que per a ser admesos en l'Institut necesiteu presentar el requisit acadèmic des de 22 de juny fins 29 de juny.

  Fer-ho el més aviat possible.
 • divendres, juny 3, 2016 - 12:10
  • Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de FP
  • Del 7 al 17 de juny, ambdós inclosos : Presentació de sol·licituds d'admissió per a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de FP i de la documentació corresponent, al centre de primera opció. (Per a les sol·licituds a cicles formatius en règim presencial i en semipresencial o a distància es farà ús previ de l'assistent telemàtic).
  • Del 22 al 29 de juny, ambdós inclosos : Presentació del certificat de requisits acadèmics marcats per la normativa vigent.
  • 14 de juliol : Publicació de les llistes provisionals d’admesos.
  • 21 de juliol : Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admés.
  • Del 22 al 29 de juliol : Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés en el procés d’admissió.
  • Assistent FP grau mitjà
  • Assistent FP grau superior
  • Assistent FP semipresencial

  RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional.
 • dijous, maig 26, 2016 - 09:41 • dijous, maig 19, 2016 - 12:32
  HORARI DEL CENTRE PER A CUMPLIMENTAR ADSCRIPCIÓ

  DIMARTS 24 DE MAIG (1ESO)

  • 18:00 HORES
  • 19:30 HORES

  DIJOUS 26 DE MAIG (1 BATXILLERAT)

  • 18:00 HORES
  • 19:30 HORES

  Important: L'alumnat de Centres i Línees adscrits al nostre centre no necessiten fer este procediment.

  ENLLAÇ PROCEDIMENT INFORMÀTIC (NOU)

  Estimados/as padres y madres: 

  El próximo curso escolar vuestros hijos e hijas iniciarán una nueva etapa de escolarización en nuestro centro. Tal como os hemos informado en las charlas previas, os informamos del procedimiento y documentación necesaria para la realización de la preinscripción de vuestros hijos/as.

  Los alumnos de centros adscriptos no han de realizar este proceso.

  Tal como hemos publicado en nuestra web, del 27 de mayo al 2 de junio han de realizar el proceso de inscripción de vuestros hijos/as. Para ello han de cumplimentar la instancia telemáticamente (estará disponible en breve en dicha web), imprimirla y presentarla junto con la documentación requerida (dni, empadronamiento o documento alternativo, minusvalías, hermanos, entre otras).

  En caso de que prefiera realizar dicho proceso en nuestro centro, habilitaremos días y horas para la cumplimentación de la documentación, utilizando los medios informáticos del Centro:

  En la parte superior observe día y hora que le corresponde. En caso de cambio ruego nos llamen al centro y preguntar por Secretario o Jefe de Estudios.

  Datos que hemos de conocer para realizar la cumplimentación:

  Poner nuestro centro como primera opción y rellenar el resto de opciones

  Codigo del Centro: 46016038

  Atentamente, 

    Remedios Barona Cabanes

  Aldaia, 18 de mayo de 2016

   

  Benvolguts / des pares i mares:

  El proper curs escolar els vostres fills i filles iniciaran una nova etapa d'escolarització al nostre centre. Tal com us hem informat en les xerrades prèvies, us informem del procediment i documentació necessària per a la realització de la preinscripció dels vostres fills / es.

  Els alumnes de centres adscrits no han de fer aquest procés.

  Tal com hem publicat a la nostre web, del 27 de maig al 2 de juny han de realitzar el procés d'inscripció dels vostres fills / es. Per això han d'emplenar la instància telemàticament (estarà disponible en breu en aquesta web), heu d'imprimir-la i presentar-la juntament amb la documentació requerida (DNI, empadronament o document alternatiu, minusvalideses, germans, entre d'altres).

  En cas que prefereixi realitzar aquest procés al nostre centre, habilitarem dies i hores per a l'emplenament de la documentació, utilitzant els mitjans informàtics del Centre:

  En l'apartat damunt observeu dia i hora que li correspon. En cas de canvi prego ens truquin al centre i preguntar per Secretari o Cap d'Estudis.

  Dades que hem de conèixer per a realitzar l'ompliment:

  Posar nostre centre com a primera opció i omplir la resta d'opcions

  Codi del Centre: 46016038

   

  Atentament,

  Remedios Barona Cabanes

  Aldaia, 18 maig 2016

   
 • dimecres, abril 27, 2016 - 15:36

  HORARI DEL CENTRE PER A CUMPLIMENTAR ADSCRIPCIÓ

  DILLUNS 21 DE MAIG

  • 18:00 HORES
  • 19:30 HORES

  DIMARTS 22 DE MAIG

  • 18:00 HORES
  • 19:30 HORES

  Important: L'alumnat de Centres i Línees adscrites al nostre centre no necessiten fer este procediment.

   

   

   
  CENTROS ADSCRITOS

  ALUMNOS DEL CENTRO

  ALUMNOS OTROS CENTROS

  • Los alumnos de los Centros Adscritos al Salvador Gadea (MARTÍNEZ TORRES y línea Castellana de AUSÍAS MARCH) están adscritos de forma automática a nuestro centro.

   • Sólo han de formalizar la matrícula finales de junio y principios de julio. En ello han de indicar, como primera opción, el IES SALVADOR GADEA.

   • Los alumnos que no realicen la matrícula pierden la plaza reservada.

  • Los alumnos de 4ESO que vayan a cursar primero de Bachillerato:

   • Los alumnos del centro de 4ESO tienen prioridad a las plazas de Primero de Bachillerato

   • Deben Presentar la preinscripción del 17  al 28 de MAYO

  • Los alumnos de otros centros que deseen matricularse en nuestro centro (y que no estén adscritos de forma automática) han de solicitar nuestro centro como primera opción entre el 17 al 28 de mayo.

    

  CENTRES ADSCRITS

  ALUMNAT DEL CENTRE

  ALUMNAT D'ALTRES CENTRES

  • Els alumnes dels Centres Adscrits a Salvador Gadea (MARTÍNEZ TORRES i línia Castellana d'Ausiàs March) estan adscrits de forma automàtica al nostre centre.

   • Només han de formalitzar la matrícula a finals de Juny i primers díes de Juliol. En això han d'indicar, com a primera opció, l'IES SALVADOR GADEA.
    • Els alumnes que no realitzen la matrícula perden la plaça reservada.

  • Els alumnes de 4ESO que vagen a cursar primer de Batxillerat:

   • Els alumnes del centre de 4ESO tenen prioritat a les places de Primer de Batxillerat

   • Han Presentar la preinscripció del 17 al 28 de maig

  • Els alumnes d'altres centres que desitgen matricular-se en el nostre centre (i que no estiguin adscrits de forma automàtica) han de sol·licitar el nostre centre com a primera opció entre el 17 al 28 de maig.

   

   

   

   

  Las fechas de matrícula de cada nivel se publicará más adelante. Las personas que realicen la solicitud de plaza y no hagan la matricula en las fechas señaladas perderán la reserva de plaza. / Les dates de matrícula de cada nivell es publicarà més endavant. Les persones que realitzen la sol·licitud de plaça i no facen la matrícula en les dates assenyalades perdran la reserva de plaça

  El proceso se realiza de forma informatizada desde la Consellería. / El procés es realitza de forma informatitzada des de la Conselleria
 • divendres, gener 8, 2016 - 15:29

  Estimats pares:

  Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

  Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2016. També per als majors de setze. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

  Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

  Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dilluns 11 al divendres 15 gener.

  La llista d'admitits es publicará el dimecres 20 de gener.

  Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: el divendres 19 de febrer
  • Prova d'Anglés: el dijous 18 de Febrer

  El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

  Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

  Descàrrega de la instància
Pàgines