• dimarts, juny 26, 2018 - 07:38

  Horari recollida xarxallibres juliol
 • dimecres, juny 20, 2018 - 13:28

  El dimarts 3 de juliol, a les 10 del matí, s'habilitarà un espai al pati interior del Centre per a que es puga intercanviar / vendre els llibres de batxillerat. El preu establert serà de 10€.

   
 • dimarts, juny 12, 2018 - 09:54

  Publicats els horaris de les proves d'accés a Cicles Formatius que es realitzaran els dies 15 i 18 de juny de 2018.

   
 • divendres, juny 8, 2018 - 12:38

   

  Publicats els horaris dels examen extraordinaris de cicles:
 • dijous, maig 10, 2018 - 17:32

  IMPORTANT: Comproveu les dates perquè Conselleria ha publicat una correcció d'errades i ha modificat algunes de les dates de les proves.

  dates proves acces cicles 2018

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la resolució per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2018.

  En concret, els exàmens per a l'accés a grau mitjà seran el 18 de juny i, per a grau superior, el 15 de juny, i tindran lloc en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L'objectiu d'aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació. A més, cal destacar que la certificació que acredita haver superat les proves d'accés té validesa en tot el territori nacional.

  Per a aquests alumnes, en el procediment d'admissió es reservarà un mínim d'un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que les sol·licituds de l'alumnat que concórrega per altres vies d'accés siga insuficient per a cobrir-ne l'oferta.

  Quant al període d'inscripció a les proves, s'obrirà el 17 de maig i romandrà obert fins al 31 de maig. L'únic requisit per a poder presentar-se a les proves d'accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2018, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant 2018.

  Així mateix, per als que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, i únicament es tindrà en compte el resultat als efectes d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

  El llistat provisional de l'alumnat admés per a fer les proves serà publicat el 7 de juny, i després del període de reclamació, el llistat definitiu d'admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny.

  Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions de grau mitjà serà publicat el 27 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 28 de juny al 2 de juliol. En el cas de les proves de grau superior, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 26 de juny i les reclamacions podran presentar-se entre el 27 i 29 de juny.

  Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 6 de juliol.

  Desenvolupament de les proves

  Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots ells, i constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Cientificomatemàtica i Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital).

  D'altra banda, la prova d'accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l'específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Quant a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

  La direcció dels centres docents on vagen a tindre lloc les proves designarà el professorat dels distints departaments didàctics i/o d'orientació que hauran d'informar les persones interessades sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d'avaluació i possibilitat d'exempció de les proves.

  Més informació de les proves a la web de Conselleria

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
 • dijous, maig 3, 2018 - 10:01

  ADMISIÓN Y MATRÍCULA FP BÁSICA 2018/19 - PROCESO ORDINARIO

  Presentación de solicitudes
  Presentación de solicitudes de admisión para ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de la documentación correspondiente, en el centro de primera opción.

  • Fecha inicio 18/05/2018
  • Fecha fin 31/05/2018

  Publicación de las listas provisionales de admitidos. 14/06/2018

  Publicación de las listas definitivas del alumnado admitido. 26/06/2018

  Plazo de formalización de matrícula para el alumnado admitido en el proceso de admisión:

  • Fecha inicio 28/06/2018
  • Fecha fin 04/07/2018

   

  ADMISIÓN Y MATRÍCULA FP grado MEDIO y SUPERIOR 2018/19

  Presentación de solicitudes
  Presentación de solicitudes de admisión para ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de la documentación correspondiente, en el centro de primera opción.

  • Fecha inicio 18/05/2018
  • Fecha fin 31/05/2018

  Solicitantes que, en junio, reúnan los requisitos académicos marcados por la normativa  vigente, presentarán la certificación correspondiente del 20 al 27 de junio.
  Resto de solicitantes, presentarán la certificación correspondiente hasta las 14 horas del  día 9 de julio.

  Publicación de las listas provisionales de admitidos. 10/07/2018

  Publicación de las listas definitivas del alumnado admitido. 17/07/2018

  Plazo de formalización de matrícula para el alumnado admitido en el proceso de admisión.

  • Fecha inicio 18/07/2018
  • Fecha fin 27/07/2018

   

  Cuadro resumen admisión 2018/2019 • dimecres, maig 2, 2018 - 15:30

  IMPORTANTE: FECHAS PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA ESO Y BACHILLERATO. DESDE EL 17 AL 28 DE MAYO

  Con el objetivo de facilitar el proceso de inscripción, el centro habilitará el lunes 21 y el martes 22, desde las 18 a 20 horas, para que puedan realizar el proceso informático.  Este proceso se puede realizar desde casa y traer la documentación impresa al centro. 

  La exposición explicativa será a las 18:00 horas (ESO) y a las 19:00 horas (BATXILLER). Rogamos puntualidad.

  En cuanto dispongamos de los enlaces para su desarrollo los pondremos en esta web. La documentación requerida es aquella que acredite las circunstancias alegada (ejemplo: DNI DEL ALUMNO, residencia, familia numerosa, etc.)

  Al entregar la documentación en la secretaría del centro, han de cumplimentar la encuesta para las preferencias del año siguiente (Bachillerato).

  IMPORTANT: DATES PER A REALITZAR LA INSCRIPCIÓ PER A ESO I BATXILLERAT. DES DEL 17 AL 28 DE MAIG

   

  Amb l'objectiu de facilitar el procés d'inscripció, el centre habilitarà el  dilluns 21 i dimarts 22, des de les 18 a 20 hores, perquè puguen realitzar el procés informàtic.  Aquest procés es pot realitzar des de casa i portar la documentació impresa al centre.

  L'exposició explicativa serà a les 18:00 hores (ESO) i a les 19:00 hores (batxiller). Preguem puntualitat.

  Quan disposem dels enllaços per al seu desenrotllament els posarem en esta web. La documentació requerida és aquella que acredite les circumstàncies al·legada (exemple: dni de l'alumne, residència, família nombrosa, etc.)

  A l'entregar la documentació en la secretaria del centre, han d'omplir l'enquesta per a les preferències de l'any següent (Batxillerat)

   

   

  CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE SOLICITUDES Y ACREDITACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS / CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS I ACREDITACIÓ DE CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES

  1 - DOMICILIOEl domicilio familiar se acreditará mediante la presentación del DNI del padre, madre o tutor y de un recibo reciente de agua, luz o teléfono o contrato de alquiler.
  En el caso de que se presente un contrato de alquiler, deberá acreditarse que se ha efectuado el correspondiente depósito de fianza (Modelo 805 0 806) en la Conselleria competente en materia de Hacienda.
  El domicilio laboral de trabajo del padre, de la madre, como los trabajadores por cuenta ajena, se documentará con un certificado emitido por la empresa en el que acredite

  suficientemente la relación laboral y domicilio del centro de trabajo.
  Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, lo acreditarán aportando la declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores
  (Md. 036 ó 037).

  2 -PADRE O MADRE TRABAJADOR/A EN EL CENTRO: Se acreditará mediante un certificado de la titularidad o por la dirección, según se trate de un centro privado concertado o de un centro público. En los centros publicos: el personal funcionario y el personal laboral de la Generalitat, o de la Administracion local, que presten servicios efectivos en dicho centro.
  En los centros privados concertados: el personal docente y no docente que tenga suscrito contrato laboral vigente y directo con el titular del centro.

  3 -RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR: Se cumplimentará y firmara el anexo VI de la Orden.

  4- -DISCAPACIDAD: Se acreditará mediante el certificado correspondiente o con la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad, emitidos por la Conselleria competente en materia de bienestar social. En el caso de pensionistas por incapacidad permanente, en el grado de total, absoluta o gran invalidez: resolución de jubilación por dicha causa.

  5- FAMILIA NUMEROSA: . La condición de miembro de familia numerosa se acreditará aportando el título oficial de familia numerosa, no obstante, siguiendo las Instrucciones del Director General de Centros y Personal Docente, para el curso 17/18 se aceptará como justificación de la condición de familia numerosa la justificación de haber presentado la solicitud, sin perjuicio de la necesidad de acreditarlo posteriormente en el centro educativo en el que haya sido admitido.
  Las categorías (General o Especial están determinadas en el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 8 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas)
  Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, en los términos definidos en el apartado 5 del artículo 2, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte.

  6- FAMILIA MONOPARENTAL: La condición de miembro de familia monoparental se acreditará aportando el título el título de familia monoparental expedido por la conselleria competente en materia de familia.
  Este título viene regulado en el Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana. (DOCV 25.11.2013).
  En el caso de 2 hijos y madre en gestación, se presentará el título de familia monoparental y certificado médico del centro de salud.
  Cada hijo o hija con discapacidad o con una incapacidad para trabajar, en los términos definidos en el artículo 3.1.b y c de este decreto, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar.

  7 - RESULTADOS ACADÉMICOS: Los resultados academicos obtenidos por el alumno o alumna se tendrán en cuenta para el acceso a Bachillerato.
  Para el acceso a Bachillerato, a la puntuacion obtenida en aplicacion de los criterios establecidos con carácter general, se anadirá la nota media de la Educacion Secundaria Obligatoria o en su caso la de un ciclo formativo de grado medio.
  El alumnado aportará, además de los documentos resenados con carácter general, certificacion en la que conste la nota media obtenida en Educacion Secundaria Obligatoria o en el ciclo formativo.
  La certificacion, en Educacion Secundaria Obligatoria, se ajustará al modelo que figura como anexo XVII de esta orden.
  Cuando las calificaciones no sean aritmeticas se valorarán segun la siguiente escala numerica:

  Insuficiente o no presentado: 3
  Suficiente: 5,5
  Bien: 6,5
  Notable: 7,5
  Sobresaliente: 9
 • dimecres, març 28, 2018 - 10:40

  Las fechas importantes son la pre-inscripción y el requisito lingüístico. De las fechas de matrícula finales se informará más adelante. / Les dates importants són la preinscripció i el requisit lingüístic. De les dates de matrícula finals s'informarà més avant.

   

  Més informació

   
 • divendres, març 23, 2018 - 13:21

  1BAH3  - DIVENDRES 23 - 14:15 HORES

  1BAH2 - DILLUNS 26 - 18 HORES

  1BAH1 - DIMARTS 27 - 14 HORES

  1BAC1 -  DIMARTS 27 - 14 HORES

  1BAC2 -  DIMARTS 27 - 14 HORES
 • dilluns, gener 29, 2018 - 20:41

  Es comunica que, una vegada s'ha solucionat el problema elèctric, demà dimarts hi haurà classes amb la normalitat diària.

   
Pàgines