• dimarts, juliol 10, 2018 - 14:52 • divendres, juliol 6, 2018 - 13:08

  La realització de la prova per als alumnes de primer ESO, que opten al grup plurilingüe, es realitzarà el proper divendres 20 de juliol a les 9 del matí.

  L'alumnat ha de portar el DNI o qualsevol altre document identificatiu.

   
 • divendres, juny 29, 2018 - 14:51

  LLISTAT DE LLIBRES D'E.S.O. 2018 -2019

   

  IMPORTANT: Quan es matricula l'alumne tria, preferentment, les diverses opcions de les específiques. Disposar del llibre no garanteix que siga assignat al respectiu grup. L'assignació d'alumne / grup / assignatura prendrà com a base els criteris de la COCOPE del centre, COORDINACIÓ D'ESO I DIRECCIÓ D'ESTUDIS.
 • dijous, juny 28, 2018 - 17:20

  LLISTAT DE LLIBRES DE BATXILLERAT 2018 -2019

  Llibres de Batxillerat 2018-2019

  ACTUALITZAT TECNOLOGIA INDUSTRIAL (SENSE LLIBRE EL PROPER CURS)

   


  IMPORTANT: Quan es matricula l'alumne tria, preferentment, les diverses opcions de les específiques 2 i 3. Disposar del llibre no garanteix que siga assignat al respectiu grup. L'assignació d'alumne / grup / assignatura prendrà com a base els criteris de la COCOPE del centre, COORDINACIÓ DE BATXILLERAT I DIRECCIÓ D'ESTUDIS.

  ESPECÍFICA 2 - 1r BATXILLERAT

  ANATOMÍA APLICADA

  LLENG. I PRACT. MUSICAL

  RELIGIÓ

  FRANCÉS

  TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

  ESPECÍFICA 3 - 1r BATXILLERAT

  INFORMÀTICA (TIC I)

  CULTURA CIENTÍFICA

  DIBUIX ARTÍSTIC I

  ITALIÀ

  ANATOMÍA APLICADA

  ESPECÍFICA 2 - 2n BATXILLERAT

  PSICOLOGIA

  FRANCÉS

  INFORMÀTICA (TIC II)

  ITALIÀ II

  HISTÒRIA MÚSICA I DANSA

  DIBUIX ARTÍSTIC II

  TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

   

 • dimarts, juny 26, 2018 - 07:38

  Horari recollida xarxallibres juliol
 • dimecres, juny 20, 2018 - 13:28

  El dimarts 3 de juliol, a les 10 del matí, s'habilitarà un espai al pati interior del Centre per a que es puga intercanviar / vendre els llibres de batxillerat. El preu establert serà de 10€.

   
 • dimarts, juny 12, 2018 - 09:54

  Publicats els horaris de les proves d'accés a Cicles Formatius que es realitzaran els dies 15 i 18 de juny de 2018.

   
 • divendres, juny 8, 2018 - 12:38

   

  Publicats els horaris dels examen extraordinaris de cicles:
 • dijous, maig 10, 2018 - 17:32

  IMPORTANT: Comproveu les dates perquè Conselleria ha publicat una correcció d'errades i ha modificat algunes de les dates de les proves.

  dates proves acces cicles 2018

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la resolució per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2018.

  En concret, els exàmens per a l'accés a grau mitjà seran el 18 de juny i, per a grau superior, el 15 de juny, i tindran lloc en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L'objectiu d'aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació. A més, cal destacar que la certificació que acredita haver superat les proves d'accés té validesa en tot el territori nacional.

  Per a aquests alumnes, en el procediment d'admissió es reservarà un mínim d'un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que les sol·licituds de l'alumnat que concórrega per altres vies d'accés siga insuficient per a cobrir-ne l'oferta.

  Quant al període d'inscripció a les proves, s'obrirà el 17 de maig i romandrà obert fins al 31 de maig. L'únic requisit per a poder presentar-se a les proves d'accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2018, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant 2018.

  Així mateix, per als que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, i únicament es tindrà en compte el resultat als efectes d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

  El llistat provisional de l'alumnat admés per a fer les proves serà publicat el 7 de juny, i després del període de reclamació, el llistat definitiu d'admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny.

  Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions de grau mitjà serà publicat el 27 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 28 de juny al 2 de juliol. En el cas de les proves de grau superior, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 26 de juny i les reclamacions podran presentar-se entre el 27 i 29 de juny.

  Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 6 de juliol.

  Desenvolupament de les proves

  Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots ells, i constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Cientificomatemàtica i Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital).

  D'altra banda, la prova d'accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l'específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Quant a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

  La direcció dels centres docents on vagen a tindre lloc les proves designarà el professorat dels distints departaments didàctics i/o d'orientació que hauran d'informar les persones interessades sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d'avaluació i possibilitat d'exempció de les proves.

  Més informació de les proves a la web de Conselleria

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
 • dijous, maig 3, 2018 - 10:01

  ADMISIÓN Y MATRÍCULA FP BÁSICA 2018/19 - PROCESO ORDINARIO

  Presentación de solicitudes
  Presentación de solicitudes de admisión para ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de la documentación correspondiente, en el centro de primera opción.

  • Fecha inicio 18/05/2018
  • Fecha fin 31/05/2018

  Publicación de las listas provisionales de admitidos. 14/06/2018

  Publicación de las listas definitivas del alumnado admitido. 26/06/2018

  Plazo de formalización de matrícula para el alumnado admitido en el proceso de admisión:

  • Fecha inicio 28/06/2018
  • Fecha fin 04/07/2018

   

  ADMISIÓN Y MATRÍCULA FP grado MEDIO y SUPERIOR 2018/19

  Presentación de solicitudes
  Presentación de solicitudes de admisión para ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de la documentación correspondiente, en el centro de primera opción.

  • Fecha inicio 18/05/2018
  • Fecha fin 31/05/2018

  Solicitantes que, en junio, reúnan los requisitos académicos marcados por la normativa  vigente, presentarán la certificación correspondiente del 20 al 27 de junio.
  Resto de solicitantes, presentarán la certificación correspondiente hasta las 14 horas del  día 9 de julio.

  Publicación de las listas provisionales de admitidos. 10/07/2018

  Publicación de las listas definitivas del alumnado admitido. 17/07/2018

  Plazo de formalización de matrícula para el alumnado admitido en el proceso de admisión.

  • Fecha inicio 18/07/2018
  • Fecha fin 27/07/2018

   

  Cuadro resumen admisión 2018/2019Pàgines