• dimecres, març 28, 2018 - 10:40

  Las fechas importantes son la pre-inscripción y el requisito lingüístico. De las fechas de matrícula finales se informará más adelante. / Les dates importants són la preinscripció i el requisit lingüístic. De les dates de matrícula finals s'informarà més avant.

   

  Més informació

   
 • dilluns, març 26, 2018 - 17:32

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la resolució per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2018.

  En concret, els exàmens per a l'accés a grau mitjà seran el 18 de juny i, per a grau superior, el 20 de juny, i tindran lloc en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L'objectiu d'aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació. A més, cal destacar que la certificació que acredita haver superat les proves d'accés té validesa en tot el territori nacional.

  Per a aquests alumnes, en el procediment d'admissió es reservarà un mínim d'un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que les sol·licituds de l'alumnat que concórrega per altres vies d'accés siga insuficient per a cobrir-ne l'oferta.

  Quant al període d'inscripció a les proves, s'obrirà el 17 de maig i romandrà obert fins al 31 de maig. L'únic requisit per a poder presentar-se a les proves d'accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2018, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant 2018.

  Així mateix, per als que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, i únicament es tindrà en compte el resultat als efectes d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

  El llistat provisional de l'alumnat admés per a fer les proves serà publicat el 7 de juny, i després del període de reclamació, el llistat definitiu d'admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny.

  Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions de grau mitjà serà publicat el 27 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 28 de juny al 2 de juliol. En el cas de les proves de grau superior, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 28 de juny i les reclamacions podran presentar-se el 2 i 3 de juliol.

  Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 9 de juliol.

  Desenvolupament de les proves

  Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots ells, i constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Cientificomatemàtica i Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital).

  D'altra banda, la prova d'accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l'específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Quant a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

  La direcció dels centres docents on vagen a tindre lloc les proves designarà el professorat dels distints departaments didàctics i/o d'orientació que hauran d'informar les persones interessades sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d'avaluació i possibilitat d'exempció de les proves.

  Més informació de les proves a la web de Conselleria
 • divendres, març 23, 2018 - 13:21

  1BAH3  - DIVENDRES 23 - 14:15 HORES

  1BAH2 - DILLUNS 26 - 18 HORES

  1BAH1 - DIMARTS 27 - 14 HORES

  1BAC1 -  DIMARTS 27 - 14 HORES

  1BAC2 -  DIMARTS 27 - 14 HORES
 • dilluns, gener 29, 2018 - 20:41

  Es comunica que, una vegada s'ha solucionat el problema elèctric, demà dimarts hi haurà classes amb la normalitat diària.

   
 • dimecres, novembre 8, 2017 - 10:17

  Estimats pares:

  Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

  Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2018. També per als majors de setze. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

  Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

  Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 13 al dimarts 19 desembre.

  La llista d'admitits es publicará el divendres 22 de desembre.

  Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 13 Febrer (3 proves) i 22 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 13 Febrer (3 proves) i 22 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 14  febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)

  El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

  Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

   

  Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

  Si requereix més informació
 • dimarts, setembre 12, 2017 - 09:55
  Los libros de texto para este curso, se entregarán a los alumnos a final de la primera semana de clase.
   
  Els llibres de text per a este curs, s'entregaran als alumnes a final de la primera setmana de classe.
   
    • dimecres, setembre 6, 2017 - 20:06
 • dilluns, setembre 4, 2017 - 22:01 • dimarts, juliol 18, 2017 - 19:07

  Reclamacions: Les reclamacions als llistats definitius hauran de realitzar-se des de l'assistent telemàtic amb el mateix usuari amb el qual es va fer la sol·licitud. El termini de presentació d'al·legacions als llistats definitius finalitzarà el 20 de juliol.

  Del 20 al 28 de juliol : Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admés en el procés d’admissió. L'alumne que no formalitze la matrícula PERD LA SEUA PLAÇA.

  4 setembre : Adjudicació de vacants a sol·licitants en llista d'espera.
 • dilluns, juliol 10, 2017 - 13:12

  La data de l'examen o prova para accedir al grup de Plurilingüe de Primer d'ESO es realitzarà el proper 20 de juliol a les 9,30 hores.

  Hi haurà una lectura compressiva, una prova de listening i preguntes de vocabulari i gramàtica. Nivell 6 de primària.

  L'alumne ha de portar un document identificatiu.

   
Pàgines