Estimades famílies:

En primer lloc desitgem que es troben bé de salut i esperem que la tornada a la normalitat es produïsca tan prompte com siga possible.

Un cop rebuda la informació a través dels tutors/es pel que fa a el desenvolupament del curs escolar mentre dure l'estat d'alarma i davant la necessitat de confinament de les famílies, des del Departament d'Orientació els recordem les següents recomanacions per suportar el millor possible aquesta situació excepcional :

 1. Planificar horaris i rutines a nivell familiar que fa a la neteja personal, repartiment de tasques domèstiques, temps d'estudi/treball i temps per a activitats d'oci.
 2. Acudir a fonts fiables en tot el relatiu a la informació sobre el coronavirus, sense fomentar la distribució de notícies falses que generen alarma entre la població i evitant que les converses giren en gran part al voltant de la pandèmia.
 3. Acceptar l'aparició d'estats de por, ansietat, tristesa ... com emocions normals donades les circumstàncies en què ens trobem.
 4. Ser conscients que la convivència en aquestes circumstàncies fa que també els conflictes puguen ser més freqüents i afrontar-los des d'una visió realista i positiva ja que "tota crisi és una oportunitat".
 5. Participar en les mostres de solidaritat que ens facen sentir bé i reforcen el nostre sentit de pertinença a la comunitat.

D'altra banda, pel que fa a l'estudi dels seus fills/es:

 1. Atès que l'educació no presencial comporta l'ús de les TIC i cada família ha d'adaptar el seu ús a les seues pròpies circumstàncies (teletreball, nombre de membres en edat escolar, nombre de dispositius ...) elaborar un horari que ajude a organitzar la seua utilització si s’han de compartir.
 2. Ús de l'agenda escolar com a element bàsic de planificació i organització on anotar activitats, treballs i terminis de lliurament.
 3. Elaborar una llista de les matèries amb la plataforma vaja a utilitzar-se (Aules, Google Classroom ...) i el correu electrònic del professor/a. És convenient també organitzar el correu personal amb una carpeta per a cada matèria on guardar les notificacions rebudes de cadascuna.
 4. En el cas separacions amb custòdies compartides cal assegurar-se de portar tot el material necessari per al temps que els fills/es romanguen amb cada progenitor.
 5. Utilitzar recursos disponibles a la web i aplicacions que afavorisquen la relaxació i la concentració. Per exemple, l'APP MINDFULNESS és útil per als 3 - 5 minuts previs a l'estudi o per a qualsevol altre moment del dia, especialment si tenen dificultats per agafar el son.

Esperem que aquesta informació els siga útil i quedem a la seua disposició a través del nostre correu electrònic:

raranda@iesgadea.es
amoreno@iesgadea.es

Atentament,
Departament d’Orientació

 


 

Estimadas familias:

En primer lugar deseamos que se encuentren bien de salud y esperamos que la vuelta a la normalidad se produzca lo antes posible.

Una vez recibida la información a través de los tutores/as respecto al desarrollo del curso escolar mientras dure el estado de alarma y ante la necesidad de confinamiento de las familias, desde el Departamento de Orientación les recordamos las siguientes recomendaciones para sobrellevar lo mejor posible esta excepcional situación:

 1. Planificar horarios y rutinas a nivel familiar respecto al aseo personal, reparto de tareas domésticas, tiempo de estudio/trabajo y tiempo para actividades de ocio.
 2. Acudir a fuentes fiables en todo lo relativo a la información sobre el coronavirus, sin fomentar la distribución de noticias falsas que generan alarma entre la población y evitando que las conversaciones giren en gran parte en torno a la pandemia.
 3. Aceptar la aparición de estados de miedo, ansiedad, tristeza… como emociones normales dadas las circunstancias en las que nos encontramos.
 4. Ser conscientes que la convivencia en estas circunstancias hace que también los conflictos puedan ser más frecuentes y afrontarlos desde una visión realista y positiva pues "toda crisis es una oportunidad".
 5. Participar en las muestras de solidaridad que nos hagan sentir bien y refuercen nuestro sentido de pertenencia a la comunidad.

Por otra parte, en lo referente al estudio de sus hijos/as:

 1. Dado que la educación no presencial conlleva el uso de las TIC y cada familia ha de adaptar su uso a sus propias circunstancias (teletrabajo, número de miembros en edad escolar, número de dispositivos…) elaborar un horario que ayude a organizar su utilización si se tienen que compartir.
 2. Uso de la agenda escolar como elemento básico de planificación y organización donde anotar actividades, trabajos y plazos de entrega.
 3. Elaborar un listado de las materias con la plataforma que se vaya a utilizar (Aules, Google Classroom…) y el correo electrónico del profesor/a. Es conveniente también organizar el correo personal con una carpeta para cada materia donde guardar las notificaciones recibidas de cada una.
 4. En el caso separaciones con custodias compartidas asegurarse de llevar todo el material necesario para el tiempo que los hijos/as vayan a permanecer con cada progenitor.
 5. Utilizar recursos disponibles en la web y aplicaciones que favorecen la relajación y la concentración. Por ejemplo, la APP MINDFULNESS es útil para los 3 - 5 minutos previos al estudio o para cualquier otro momento del día, especialmente si tienen dificultades para conciliar el sueño.

Esperamos que esta información les resulte útil y quedamos a su disposición mediante nuestro correo electrónico:

raranda@iesgadea.es
amoreno@iesgadea.es

Atentament,
Departamento de Orientación