Aquells alumnes que vulguen anar al centre a recollir material, han de sol·licitar-lo al correu oficial del centre 46016038@gva.es. Només es podrà accedir al centre amb cita prèvia, se'ls contestarà al correu amb una data i una hora. Han de vindre proveïts de la corresponent mascareta.
Indicar en la petició el nom complet i el curs de l'alumne.


Aquellos alumnos que quieran ir al centro a recoger material, tienen que solicitarlo al correo oficial del centro 46016038@gva.es. Solo se podrá acceder al centro con cita previa, se les contestará al correo con una fecha y una hora. Han de venir provistos de la correspondiente mascarilla.
Indicar en la petición el nombre completo y el curso del alumno.