Se’ls recorda que amb motiu de l’aplicació del punt 1,12 de l’annex I: "Calendari d’accés, admissió i matrícula per a ensenyaments de Formació Professional Bàsica", de la RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, per la qual s’estableixen el calendari i el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en centres públics i centres privats concertats no universitaris; en els programes formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica en instituts d’Educació Secundària i centres integrats públics de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, adreçats a beneficiaris del Pla d’ocupació juvenil per al curs 2016-2017.

1,12.- El termini de formalització de matrícula per a cobrir les places vacants per renúncia per a l’alumnat que ha participat en el procés ordinari d’admissió serà: 8 de juliol.

Els Centres comunicaran al tauler d'anuncis i web del propi Centre, està informació per tal de cobrir les places vacants per renúncia, soles als alumnes de la llista de No Admesos del propi Centre.

 

Comissió Sectorial de Formació Professional