IMPORTANT: Comproveu les dates perquè Conselleria ha publicat una correcció d'errades i ha modificat algunes de les dates de les proves.

dates proves acces cicles 2018

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la resolució per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2018.

En concret, els exàmens per a l'accés a grau mitjà seran el 18 de juny i, per a grau superior, el 15 de juny, i tindran lloc en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L'objectiu d'aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d'accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació. A més, cal destacar que la certificació que acredita haver superat les proves d'accés té validesa en tot el territori nacional.

Per a aquests alumnes, en el procediment d'admissió es reservarà un mínim d'un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que les sol·licituds de l'alumnat que concórrega per altres vies d'accés siga insuficient per a cobrir-ne l'oferta.

Quant al període d'inscripció a les proves, s'obrirà el 17 de maig i romandrà obert fins al 31 de maig. L'únic requisit per a poder presentar-se a les proves d'accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d'edat o complir-los durant l'any 2018, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant 2018.

Així mateix, per als que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, i únicament es tindrà en compte el resultat als efectes d'admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

El llistat provisional de l'alumnat admés per a fer les proves serà publicat el 7 de juny, i després del període de reclamació, el llistat definitiu d'admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny.

Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions de grau mitjà serà publicat el 27 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 28 de juny al 2 de juliol. En el cas de les proves de grau superior, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 26 de juny i les reclamacions podran presentar-se entre el 27 i 29 de juny.

Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 6 de juliol.

Desenvolupament de les proves

Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots ells, i constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Cientificomatemàtica i Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital).

D'altra banda, la prova d'accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l'específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Quant a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l'opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

La direcció dels centres docents on vagen a tindre lloc les proves designarà el professorat dels distints departaments didàctics i/o d'orientació que hauran d'informar les persones interessades sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d'avaluació i possibilitat d'exempció de les proves.

Més informació de les proves a la web de Conselleria

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior