LLIBRES ESO 2018-2019 (XARXA LLIBRES)

LLISTAT DE LLIBRES D'E.S.O. 2018 -2019

 

IMPORTANT: Quan es matricula l'alumne tria, preferentment, les diverses opcions de les específiques. Disposar del llibre no garanteix que siga assignat al respectiu grup. L'assignació d'alumne / grup / assignatura prendrà com a base els criteris de la COCOPE del centre, COORDINACIÓ D'ESO I DIRECCIÓ D'ESTUDIS.

Xarxallibres: Ampliació d'alguns terminis

BANC DE LLIBRES 2017-2018. AMPLIACIÓ D'ALGUNS TERMINIS

La Subdirecció General de Centres Docents comunica que s'han ampliat certs terminis relacionats amb el Banc de llibres:

  • S'amplia el termini de presentació de noves sol·licituds per part de les famílies fins el 23 de juny.
  • S'amplia el termini d'actualització del catàleg fins el 30 de juny.
  • Així com el termini per remetre la comunicació de necessitats dels estudis de PRIM-EE fins el 30 de juny.

BANCO DE LIBROS 2017-2018. AMPLIACIÓN DE ALGUNOS PLAZOS

La Subdirección General de Centros Docentes comunica que se han ampliado algunos plazos relacionados con el Banco de libros:

  • Se amplía el plazo de presentación de nuevas solicitudes por parte de las familias hasta el 23 de junio.
  • Se amplía el plazo de actualización del catálogo hasta el 30 de junio.
  • Así como el plazo para remitir la comunicación de necesidades de los estudios de PRIM-EE hasta el 30 de junio.