Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2019-2020

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2019. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 11 al dimarts 17 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 20 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 11 Febrer (3 proves) i 13 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 14 Febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 5  febrer (3 proves) i 12 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

Si requereix més informació

ALUMNAT DE 4t ESO DEL NOSTRE CENTRE (AJUDA PER A PREINSCRIPCIÓ)

Se comunica a los alumnos/as de cuarto de la ESO, que quieran cursar bachiller o ciclos formativos en nuestro centro y tengan problemas para realizar la preinscripción (del 17 al 25 de junio) en su domicilio, que el próximo día 19 en el aula de informática podremos ayudar a quienes lo deseen.

Para acceder a la explicación deberán solicitarlo al instituto al siguiente correo 46016038@edu.gva.es

Se les contestara a qué hora deben venir.

Los interesado deberán venir con DNI, libro de familia, NIA, cualquier circunstancia particular de la familia (numerosa, monoparental, minusvalía etc.) y móvil por si necesitan algún dato, llamar a su familia.

Se recuerda que deben observar en el instituto y en todo momento las normas sanitarias obligatorias.


Es comunica als alumnes de quart de la ESO, que vulguen cursar batxiller o cicles formatius en el nostre centre i tinguen problemes per a realitzar la preinscripció (del 17 al 25 de juny) en el seu domicili, que el pròxim dia 19 a l'aula d'informàtica podrem ajudar a qui ho desitge.

Per a accedir a l'explicació hauran de sol·licitar-ho a l'institut al següent correu 46016038@edu.gva.es

Se'ls contestarà a quina hora han de vindre.

Els interessat hauran de vindre amb DNI, llibre de família, *NIA, qualsevol circumstància particular de la família (nombrosa, monoparental, minusvalidesa etc.) i mòbil per si necessiten alguna dada, cridar a la seua família.

Es recorda que han d'observar en l'institut i en tot moment les normes sanitàries obligatòries.

 

EXÀMENS PENDENTS - CURS 2019-2020

DATES DE PENDENTS

 

DEPARTAMENT

DATA

HORA

AULA COMENTARIS

Matemàtiques

28/04/2020

14:05

 

Economía            

23/03/2010

15:30 hores

Exàmen o data límit de portar treballs

Geografia i Història

27/04/2020

 

Cada alumne ha de parlar amb el seu professor d'història per a concretar lloc i hora de l'examen

Valencià: llengua i Literatura

28/04/2020

15:00 hores

 

Francés

Primera setmana de maig

 

Entrega de treball

Anglés

31/03/2020

 

 

Castellà

02/04/2020

15:00 hores

 

Biologia i Geologia

30/04/2020

14:00 hores

Laboratori LBG

Física i Química

28/04/2020

14:00 hores

 

 

La resta de Departaments han de consultar els alumnes amb el professorat de l’assignatura

Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2019-2020

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2019. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 11 al dimarts 17 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 20 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 11 Febrer (3 proves) i 13 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 14 Febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 5  febrer (3 proves) i 12 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

Si requereix més informació

CURSO DE FORMACIÓN A PADRES / CURS DE FORMACIÓ A PARES

Estimados padres/ madres:
Durante los últimos años se han realizado  cursos de iniciación a la informática, en los cuales los padres/madres con pocos conocimientos en el uso de las herramientas informáticas pudieron iniciarse en el mundo digital.
Después de estas experiencias tan fructíferas, este curso vamos a continuar con los cursos de formación a padres y se  pueden cursar en horario vespertino: miércoles (18 - 20 horas), de forma semanal desde el 23 de octubre a finales de mayo.
Si está interesado en alguno, solicite al tutor/a de su hijo/a la documentación para inscribirse y, en fechas próximas, se informarán de los cursos que se impartirán y las fecha de inicio en la web del centro. (http://www.iesgadea.es) .

Saludos,

------------------------------------------------------------------------------
Estimats padres/ mares: 
Durant els últims anys s'han realitzat cursos d'iniciació a la informàtica, en els quals els padres/madres amb pocs coneixements en l'ús de les ferramentes informàtiques van poder iniciar-se en el món digital. 
Després d'estes experiències tan fructíferes, este curs continuarem amb els cursos de formació a pares i es poden cursar en horari vespertí: dimecres (18 - 20 hores) , de forma setmanal des del 23 d'octubre a finals de maig. 
Si està interessat en algun, sol·licite al tutor del seu fill (o en la Consergeria del Centre) la documentació per a inscriure's i, en dates pròximes, s'informaran dels cursos que s'impartiran i les data d'inici en la web del centre. (http://www.iesgadea.es

Salutacions,

 

La Directora

EXEMPCIONS I CONVALIDACIONS

 

Última Normativa publicada: RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2019-2020.

ANNEXX NOUS:

 

Per agilitzar els tràmits adjuntem la documentació existent per la seua lectura pels interessats en el web http://www.ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/secundaria/convalidaciones-y-exenciones

Tots aquells alumnes que desitgin, bé convalidar o bé sol·licitar l'exempció, han d'utilitzar els models Document (A) i Document (B)

Han d'omplir l'annex corresponent i entregar-ho en secretària.

 

HORARI DE RECEPCIÓ D'ALUMNES D'ESO I BATXILLERAT

RELACIÓ DE GRUPS, AULES ASSIGNADES i HORARI

PER AL COMENÇAMENT DEL CURS 2019 – 2020

DILLUNS   9 DE SETEMBRE   2019

 

GRUPS

AULES

TUTOR / A

HORARI

2º A

2.1

NATIVIDAD FERNÁNDEZ

9 H.

2º B

2.2

Mª DEL MAR GALLEGO

9 H.

2º C

2.3

VALENTÍN CALVO

9 H.

2º D

2.4

BEATRIZ BARBERÁ

9 H.

2º E

2.5

MARGA FORRIOLS

9 H.

2º F

2.6

MAITE SANCHIS

9 H.

2º G

0.2

J. ANTONIO MARTÍNEZ

9 H.

       

3º A

1.7

LUPE MURCIA

10 H.

3º B

AULA PLÁSTICA

BEATRIZ ALBIOL

10 H.

3º C

1.8

ANTONIO MONTERO

10 H.

3º D

2.8

MÓNICA PALLARDÓ

10 H.

3º E

2.9

JULIA PERIS

10 H.

3º PMAR

2.0

MERCEDES PEÑA

10 H.

       

4º A

2.1

MAITE CARRETERO

11 H.

4º B

2.2

FÁTIMA ROMERO

11 H.

4º C

2.3

PILAR CAÑADA

11 H.

4º D

2.4

AMPARO IBOR

11 H.

4º E

2.5

LLUIS RUIZ

11 H.

PR 4

1.0

MANEL LLÀCER

11 H.

       

1º A

1.1

JOSÉ LUIS ESPINOSA

11:30 H.

1º B

1.2

BEGOÑA SEGARRA

11:30 H.

1º C

1.3

PAULA CEBOLLA

11:30 H.

1º D

1.4

BLANCA MUÑOZ

11:30 H.

1º E

1.5

CARLOS PASCUAL

11:30 H.

1º F

1.6

DIEGO COGOLLOS

11:30 H.

       

1 BC1

2.8

PAQUI CORBALÁN

12:30 H.

1 BC2

2.9

FERNANDO SALVADOR

12:30 H.

1 BH1

2.10

ALEX LIDÓN

12:30 H.

1 BH2

2.11

VICENTE ABRIL

12:30 H.

1 BH3

2.12

ANTONIO AGUILAR

12:30 H.

       

2 BC1

2.1

CONXA CALATAYUD

13:15 H.

2 BC2

2.2

ENRIQUE CERVERA

13:15 H.

2 BH1

2.3

RUBÉN ALGARRA

13:15 H.

2 BH2

2.4

JOAN GREGORI

13:15 H.

 

DIRECCIÓ D´ESTUDIS / COORDINACIÓ SECUNDÀRIA.

 

Pàgines