Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2019-2020

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2019. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 11 al dimarts 17 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 20 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

 • Prova de Francés: 11 Febrer (3 proves) i 13 febrer (prova oral)
 • Prova de Italià: 14 Febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)
 • Prova d'Anglés: 5  febrer (3 proves) i 12 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

Si requereix més informació

INDICACIONS DE LA SECRETARIA AUTONÒMICA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESIONAL

Aldaia, 10 de setembre de 2020

Benvolguda família / benvolgut alumne o alumna:

Per indicació de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional us trasllade informació d’utilitat per a les famílies en nom de les conselleries competents en matèria d’educació i de salut pública, en relació amb la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en els centres educatius.

Les característiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, juntament amb la d’Educació, Cultura i Esports, hagen establit un protocol d’actuació conjunt perquè els centres educatius siguen espais de convivència saludables.

En aquest sentit, es fa necessari el compromís de tota la comunitat escolar en el compliment de les mesures de prevenció i protecció recomanades, entre les quals resulta fonamental la col·laboració de les famílies i de l’alumnat major d’edat, amb les següents actuacions:

 • - Notificar les causes d’absència de l’alumnat per motius de salut a la persona tutora d’aquest en el centre escolar.
 • - Verificar diàriament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumnat acudisca al centre educatiu, i comprovar que no té la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense haver pres antipirètics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). Atés que aquests símptomes poden ser comuns a altres infeccions pròpies de l’etapa infantil i juvenil, la febre ha de ser sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.
 • - En cas que hi haja símptomes compatibles, l’alumnat no ha d’assistir al centre educatiu. La família haurà de contactar amb el seu centre de salut (figura en la targeta SIP). L’equip que faça seguiment, segons l’edat de l’alumnat, indicarà les actuacions a realitzar i quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.
 • - Tampoc hauran d’acudir al centre escolar en cas de trobar-se en situació de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19 fins que li ho indique el pediatre/a o metge/essa de família.
 • - En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família/tutors i l’equip pediàtric les implicacions de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

 

Si es necessita informació addicional, us informe que, per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s’ha procedit a la contractació d’un ample equip de persones que, a través del telèfon específic 900300555 (Call Center) donaran resposta als dubtes plantejats per les famílies de l’alumnat en relació amb la gestió de la crisi sanitària pel que fa a temes d’educació.

A més, us recorde que disposeu de les següents pàgines web on es troba disponible tota la informació relacionada amb aquest tema:

 

- https://portal.edu.gva.es/aulasegura/es/inicio/

- http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

Una salutació cordial.

 

Director/a del IES SALVADOR GADEA

 

Document Original

Adjudicació de vacants Cicles Formatius

Acte públic d’adjudicació de vacants de Cicles Formatius en el saló d'actes del centre:

 • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en aquest centre: 15 de setembre de 2020 a les 9:30 hores.
 • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana: 21 de setembre de 2020 a les 12:30 hores.
 • Sense llistes d’espera: 23 de setembre de 2020 a les 12.30 hores.

Llistat provisional admesos FP curs 2020-2021

Llistat provisional d'admesos en cicles formatius a l'IES Salvador Gadea.

Les reclamacions es poden fer fins el 22 de juliol.

Les llistes definitives es publicaran el 29 de juliol.

 

 

MATRÍCULA PROVES PAU I SOL·LICITUD DE TÍTOL DE BATXILLERAT

1- ALUMNAT DE SEGON DE BATXILLERAT: (INSTRUCCIONS)

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE:

2BAC1 9 - 10,30 HORAS (18 DE JUNIO)
2BAC2 11,30 - 13  HORAS (18 DE JUNIO)
2BAH1 9 - 10,30 HORAS (19 DE JUNIO)
2BAH2 11,30  - 13 HORAS (19 DE JUNIO)
 

2- CICLES FORMATIUS, MILLORA NOTA PAU I ALTRES (INSTRUCCIONS)

FP / EX-ALUMNOS / OTROS: 9 - 10,30 (22 DE JUNIO)

ALUMNAT DE 4t ESO DEL NOSTRE CENTRE (AJUDA PER A PREINSCRIPCIÓ)

Se comunica a los alumnos/as de cuarto de la ESO, que quieran cursar bachiller o ciclos formativos en nuestro centro y tengan problemas para realizar la preinscripción (del 17 al 25 de junio) en su domicilio, que el próximo día 19 en el aula de informática podremos ayudar a quienes lo deseen.

Para acceder a la explicación deberán solicitarlo al instituto al siguiente correo 46016038@edu.gva.es

Se les contestara a qué hora deben venir.

Los interesado deberán venir con DNI, libro de familia, NIA, cualquier circunstancia particular de la familia (numerosa, monoparental, minusvalía etc.) y móvil por si necesitan algún dato, llamar a su familia.

Se recuerda que deben observar en el instituto y en todo momento las normas sanitarias obligatorias.


Es comunica als alumnes de quart de la ESO, que vulguen cursar batxiller o cicles formatius en el nostre centre i tinguen problemes per a realitzar la preinscripció (del 17 al 25 de juny) en el seu domicili, que el pròxim dia 19 a l'aula d'informàtica podrem ajudar a qui ho desitge.

Per a accedir a l'explicació hauran de sol·licitar-ho a l'institut al següent correu 46016038@edu.gva.es

Se'ls contestarà a quina hora han de vindre.

Els interessat hauran de vindre amb DNI, llibre de família, *NIA, qualsevol circumstància particular de la família (nombrosa, monoparental, minusvalidesa etc.) i mòbil per si necessiten alguna dada, cridar a la seua família.

Es recorda que han d'observar en l'institut i en tot moment les normes sanitàries obligatòries.

 

Pàgines