Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2017-2018

Estimats pares:

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2018. També per als majors de setze. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 13 al dimarts 19 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 22 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 13 Febrer (3 proves) i 22 febrer (prova oral)
  • Prova de Italià: 13 Febrer (3 proves) i 22 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 14  febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

 

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

Si requereix més informació

INSCRIPCIONS ESO-BATXILLERAT 2017 (ACTUALITZAT CRITERIS I ENLLAÇS D'ADMISSIÓ)

Con el objetivo de facilitar el proceso de inscripción, el centro habilitará el martes 23 y el lunes 29, desde las 18 a 20 horas, para que puedan realizar el proceso informático.  Este proceso se puede realizar desde casa y traer la documentación impresa al centro. 

La exposición explicativa será a las 18:00 horas (ESO) y a las 19:00 horas (BATXILLER). Rogamos puntualidad.

En cuanto dispongamos de los enlaces para su desarrollo los pondremos en esta web. La documentación requerida es aquella que acredite las circunstancias alegada (ejemplo: DNI DEL ALUMNO, residencia, familia numerosa, etc.)


Amb l'objectiu de facilitar el procés d'inscripció, el centre habilitarà el dimarts 23 i el dilluns 29, des de les 18 a 20 hores, perquè puguen realitzar el procés informàtic.  Aquest procés es pot realitzar des de casa i portar la documentació impresa al centre.

L'exposició explicativa serà a les 18:00 hores (ESO) i a les 19:00 hores (batxiller). Preguem puntualitat.

 

Quan disposem dels enllaços per al seu desenrotllament els posarem en esta web. La documentació requerida és aquella que acredite les circumstàncies al·legada (exemple: dni de l'alumne, residència, família nombrosa, etc.)CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE SOLICITUDES Y ACREDITACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS ALEGADAS / CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS I ACREDITACIÓ DE CIRCUMSTÀNCIES AL·LEGADES

1 - DOMICILIO: El domicilio familiar se acreditará mediante la presentación del DNI del padre, madre o tutor y de un recibo reciente de agua, luz o teléfono o contrato de alquiler.
En el caso de que se presente un contrato de alquiler, deberá acreditarse que se ha efectuado el correspondiente depósito de fianza (Modelo 805 0 806) en la Conselleria competente en materia de Hacienda.
El domicilio laboral de trabajo del padre, de la madre, como los trabajadores por cuenta ajena, se documentará con un certificado emitido por la empresa en el que acredite
suficientemente la relación laboral y domicilio del centro de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, lo acreditarán aportando la declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores
(Md. 036 ó 037).

2 -PADRE O MADRE TRABAJADOR/A EN EL CENTRO: Se acreditará mediante un certificado de la titularidad o por la dirección, según se trate de un centro privado concertado o de un centro público. En los centros publicos: el personal funcionario y el personal laboral de la Generalitat, o de la Administracion local, que presten servicios efectivos en dicho centro.
En los centros privados concertados: el personal docente y no docente que tenga suscrito contrato laboral vigente y directo con el titular del centro.

3 -RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR: Se cumplimentará y firmara el anexo VI de la Orden.

4- -DISCAPACIDAD: Se acreditará mediante el certificado correspondiente o con la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad, emitidos por la Conselleria competente en materia de bienestar social. En el caso de pensionistas por incapacidad permanente, en el grado de total, absoluta o gran invalidez: resolución de jubilación por dicha causa.

5- FAMILIA NUMEROSA: . La condición de miembro de familia numerosa se acreditará aportando el título oficial de familia numerosa, no obstante, siguiendo las Instrucciones del Director General de Centros y Personal Docente, para el curso 17/18 se aceptará como justificación de la condición de familia numerosa la justificación de haber presentado la solicitud, sin perjuicio de la necesidad de acreditarlo posteriormente en el centro educativo en el que haya sido admitido.
Las categorías (General o Especial están determinadas en el artículo 4 de la Ley 40/2003, de 8 de noviembre, de Protección de las Familias Numerosas)
Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, en los términos definidos en el apartado 5 del artículo 2, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte.

6- FAMILIA MONOPARENTAL: La condición de miembro de familia monoparental se acreditará aportando el título el título de familia monoparental expedido por la conselleria competente en materia de familia.
Este título viene regulado en el Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana. (DOCV 25.11.2013).
En el caso de 2 hijos y madre en gestación, se presentará el título de familia monoparental y certificado médico del centro de salud.
Cada hijo o hija con discapacidad o con una incapacidad para trabajar, en los términos definidos en el artículo 3.1.b y c de este decreto, computará como dos para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar.

7 - RESULTADOS ACADÉMICOS: Los resultados academicos obtenidos por el alumno o alumna se tendrán en cuenta para el acceso a Bachillerato.
Para el acceso a Bachillerato, a la puntuacion obtenida en aplicacion de los criterios establecidos con carácter general, se anadirá la nota media de la Educacion Secundaria Obligatoria o en su caso la de un ciclo formativo de grado medio.
El alumnado aportará, además de los documentos resenados con carácter general, certificacion en la que conste la nota media obtenida en Educacion Secundaria Obligatoria o en el ciclo formativo.
La certificacion, en Educacion Secundaria Obligatoria, se ajustará al modelo que figura como anexo XVII de esta orden.
Cuando las calificaciones no sean aritmeticas se valorarán segun la siguiente escala numerica:

Insuficiente o no presentado: 3
Suficiente: 5,5
Bien: 6,5
Notable: 7,5
Sobresaliente: 9

Proves d'accés a Cicles Formatius 2017

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

  • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
  • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Per a l'alumnat que no reunix els requisits acadèmics d'accés directe, la legislació vigent establix la possibilitat d'accedir a la Formació Professional sempre que, a través d'una prova regulada per les Administracions Educatives, l'aspirant demostre tindre la preparació suficient per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari Proves d'Accés 2017

INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig de 2017, els dos inclosos.

 

Proves Homologades per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic de Llengües 2017-2018

Estimats pares:

Informar-vos de la  convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2018. També per als majors de setze. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimecres 13 al dimarts 19 desembre.

La llista d'admitits es publicará el divendres 22 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

  • Prova de Francés: 13 Febrer (3 proves) i 22 febrer (prova oral)
  • Prova de Francés: 13 Febrer (3 proves) i 22 febrer (prova oral)
  • Prova d'Anglés: 14  febrer (3 proves) i 21 febrer (prova oral)

El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert.

 

Podeu descarregar la instància ací (Cal portar original i còpia per a fer el registre en secretaria del centre)

 

Si requereix més informació