En l'actualitat vivim una revolució permanent fàcilment observable: utilitzem informació i aparells tecnològics que fa uns pocs anys no erem capaços d'imaginar. La forma en la que vivim i treballem ha canviat profundament i han sorgit un conjunt de noves capacitats i habilitats necesàries per integrar-se en la vida adulta, en una societat hiperconectada i en un constant i creixent canvi. Els alumnes han d'estar preparats per adaptar-se a un nou mapa de societat en transformació.

L'oferta d'estudis de cicles formatius en la família d'Informàtica i Comunicacions a l'IES Salvador Gadea és la següent:

FPB Informàtica d'oficina

FPB Informàtica

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar de servicis generals.
 • Enregistrador-verificador de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador documental.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Ofimàtica i arxiu de documents.
 • Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral I.

Segon curs:

 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral II.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents: Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs. Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria. Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en INFORMÀTICA D'OFICINA. Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques

 

 

 

 

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Muntatge i manteniment d'equips.
 • Xarxes locals.
 • Aplicacions ofimàtiques.
 • Sistemes operatius monolloc.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Sistemes operatius en xarxa.
 • Seguretat informàtica.
 • Servicis en xarxa.
 • Aplicacions web.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat o continuar altres estudis de Formació Professional.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques