Ompliga el següent quëstionari si la seua empresa està interessada en tindre alumnes del nostre centre en pràctiques.

Cicle
Dades empresa

Les dades personals contingudes en aquest imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, podent dirigir-se'n a qualsevol òrgan per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999).