L'oferta d'estudis de cicles formatius en la família d'Electricitat i ELectrònica a l'IES Salvador Gadea és la següent:

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Instal·lador-mantenidor electricista.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
 • Instal·lador-mantenidor d'antenes.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes.
 • Instal·lador-mantenidor d'equips i instal·lacions telefòniques.
 • Muntador d'instal·lacions d'energia solar fotovoltàica.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Automatismes industrials.
 • Electrònica.
 • Electrotècnia.
 • Instal·lacions elèctriques interiors.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Instal·lacions de distribució.
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.
 • Instal·lacions domòtiques.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Màquines eléctriques.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat o continuar altres estudis de Formació Professional.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques

 

 

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Cap d'equip de supervisió de muntatge de sistemes d'automatització industrial.
 • Cap d'equip de supervisió de manteniment de sistemes d'automatització industrial.
 • Verificador d'aparells, quadros i equips elèctrics.
 • Cap d'equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
 • Sistemes seqüencials programables.
 • Sistemes de mesura i regulació.
 • Sistemes de potència.
 • Documentació tècnica.
 • Informàtica industrial.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Sistemes programables avançats.
 • Robòtica industrial.
 • Comunicacions industrials.
 • Integració de sistemes d'automatització industrial.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d'automatització i robòtica industrial.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe: (Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT.
 • De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Opcions C, D de COU o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.
 • Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL.

El títol de Tècnic Superior en Automatització i robòtica industrial permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques