L'oferta d'estudis de cicles formatius en la família d'Electricitat i ELectrònica a l'IES Salvador Gadea és la següent:

FPB de segona oportunitat - Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Operari d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Ajudant de muntador d'antenes receptores/ televisió satèl·lits.
 • Ajudant d'instal·lador i reparador d'equips telefònics i telegràfics.
 • Ajudant d'instal·lador d'equips i sistemes de comunicació.
 • Ajudant d'instal·lador reparador d'instal·lacions telefòniques.
 • Peó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica.
 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Operador d'acoblament d'equips elèctrics i electrònics.
 • Auxiliar de manteniment d'equips elèctrics i electrònics.
 • Provador/ajustador de plaques i equips elèctrics i electrònics.
 • Muntador de components en plaques de circuit imprés.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Instal·lacions elèctriques i domòtiques.
 • Equips elèctrics i electrònics.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Formació i orientació laboral I.
 • Formación en centros de trabajo(Unidad formativa I)

Segon curs:

 • Instal·lacions de telecomunicacions
 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.
 • Ciències aplicades II.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Màquines eléctriques.
 • Comunicació i societat II.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Formación y Orientación Laboral II.
 • Formación en centros de trabajo(Unidad formativa II)

COM S'ACCEDIX

Està dirigida a persones de 17 a 29 anys desescolaritzats i beneficiaris del Pla d'Ocupació Juvenil per a 2016-2017, que té com a objecte fomentar la seua ocupabilitat.

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents: Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs. Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria. Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

Més informació a la web de Conselleria

 

 

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Instal·lador-mantenidor electricista.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
 • Instal·lador-mantenidor d'antenes.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes.
 • Instal·lador-mantenidor d'equips i instal·lacions telefòniques.
 • Muntador d'instal·lacions d'energia solar fotovoltàica.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Automatismes industrials.
 • Electrònica.
 • Electrotècnia.
 • Instal·lacions elèctriques interiors.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Instal·lacions de distribució.
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.
 • Instal·lacions domòtiques.
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Màquines eléctriques.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat o continuar altres estudis de Formació Professional.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques

 

 

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Cap d'equip de supervisió de muntatge de sistemes d'automatització industrial.
 • Cap d'equip de supervisió de manteniment de sistemes d'automatització industrial.
 • Verificador d'aparells, quadros i equips elèctrics.
 • Cap d'equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics.
 • Sistemes seqüencials programables.
 • Sistemes de mesura i regulació.
 • Sistemes de potència.
 • Documentació tècnica.
 • Informàtica industrial.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Sistemes programables avançats.
 • Robòtica industrial.
 • Comunicacions industrials.
 • Integració de sistemes d'automatització industrial.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d'automatització i robòtica industrial.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe: (Criteris en ordre de prioritat)

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT.
 • De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.
 • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental.
 • Opcions C, D de COU o Preu superats.
 • Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.
 • Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

 • Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.
 • Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC SUPERIOR EN AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL.

El títol de Tècnic Superior en Automatització i robòtica industrial permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques