L'oferta d'estudis de cicles formatius en la família d'Edificació i Obra Civil a l'IES Salvador Gadea és la següent:

CFGS Projectes d'Obra Civil

CFGS Projectes d'Obra Civil

 

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

 • Delineant projectista de carreteres.
 • Delineant projectista d'urbanització.
 • Delineant d'obra civil.
 • Delineant de servicis urbans.
 • Pràctic en topografia.
 • Especialista en alçament de terrenys.
 • Especialista en alçament de construccions.
 • Especialista en replantejaments.
 • Aparatista.
 • Delineant de topografia.
 • Ajudant de Cap d'Oficina Tècnica.
 • Ajudant de Planificador.
 • Ajudant de Tècnic de Control de Costos.
 • Tècnic de control documental.
 • Maquetista de construcció.
 • Delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

 • Estructures de construcció.
 • Representacions de construcció.
 • Replantejaments de construcció.
 • Urbanisme i obra civil.
 • Xarxes i servicis en obra civil.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 • Mesuraments i valoracions de construcció.
 • Planificació de construcció.
 • Alçaments topogràfics.
 • Desenrotllament de projectes urbanístics.
 • Desenrotllament de projectes d'obres lineals.
 • Projecte en obra civil.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BA, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS, BT ó BA. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI ó BA; o haver superat qualsevol opció de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superat . Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

Si s'acredita estar en possessió d'un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d'edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l'any en curs.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

TÈCNIC SUPERIOR EN TÈCNIC SUPERIOR EN PROJECTES D'OBRA CIVIL

El títol de Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil permet l'accés directe a les ensenyances conduents als títols universitaris de grau en els condicions d'admissió que s'establisquen.

FULLET INFORMATIU (PDF)

Més informació a la web de Conselleria

Sol·licitar alumnes en pràctiques