IES Salvador Gadea

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS 2014

Pruebas de acceso a Ciclos Formativos

Plazo de inscripción del 29 de abril al 13 de mayo

NORMATIVA

SOLICITUD GRADO MEDIO

SOLICITUD GRADO SUPERIOR

SOLICITUD EXENCIÓN GRADO MEDIO

SOLICITUD EXENCIÓN GRADO SUPERIOR

DECLARACIÓN RESPONSABLE

 

Horario de atención al público de secretaría:

Lunes a viernes 9:30 13:30

Lunes, martes y jueves de 17:00 a 18:00

 

CALENDARI D'ADMISSIÓ 2014-2015

PLAZOS ESO (oferta libre) Y BACHILLERATO: 26 DE MAYO AL 2 DE JUNIO (AMBOS INCLUSIVE)

 Pueden acercarse al centro y les asesoraremos como realizar el proceso de admisión del alumnado. Lo podemos hacer de forma telemática (disponemos de ordenador e impresora para imprimir las solicitudes) o de la forma clásica (rellenando la instancia que se adjunta) y presentarlas en nuestra secretaria.

Han de traer la siguiente documentación:

 • Fotocopia del dni del alumno
 • Documentación referente a situaciones específicas (Familias numerosas, discapacidades, ...)
 • Si el domicilio del DNI no coincide con el actual, certificado de empadronamiento o algún recibo justificativo (luz, agua, ... )

En caso de que desee realizarlo desde casa le indicamos los enlaces de cada una de los etapas:

 

 Nota: El proceso de admisión de la ESO es para aquellas personas que no han confirmado su plaza en el centro de origen


Poden acostar-se al centre i els assessorarem Com realitzar el Procés d'admissió de l'alumnat. El podem fer de forma telemàtica (disposem d'Ordinador i impressora per imprimir les sol·licituds) o de la forma Clàssica (omplint la Instància que s'adjunta) i presentar-la en nostra secretària.

Han de Portar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI de l'alumne
 • Documentació referent a situacions específiques (Famílies nombroses, discapacitats, ...)
 • Si el domicili del DNI no coincideix amb l'actual, certificat d'empadronament o algun rebut justificatiu (llum, aigua, ...)

En cas que desitga realitzar des de casa li indiquem els enllaços de cadascuna dels etapes:

 

 

Nota: El Procés d'Admissió de l'ESO és para les persones que no han confirmat la plaça al centre d'origen

 


DATES A RECORDAR:

 • ESO OFERTA LLIURE: 26-maig fins 2de juny
 • BATXILLERAT: 26-maig fins 2 de juny
 • CICLES FORMATIUS: 31 maig  fins 11 de juny

 

CALENDARI


 

I movilidad de nuestra asociación Comenius "Las voces del agua"

Durante los días 10 al 15 de abril realizaremos la I movilidad de nuestra Asociación Comenius "Las voces del agua".voces del agua

El objetivo de nuestro proyecto es investigar la presencia del agua en la civilización humana y reflexionar sobre la gestión responsable de los recursos hídricos desde un punto de vista múltiple propiciado por la colaboración entre los centros europeos.

El título de nuestra propuesta es LAS VOCES DEL AGUA

Esas voces serán las nuestras al comprobar su presencia en los distintos escenarios donde transcurre la vida. De esto trata nuestro proyecto, de una búsqueda por tres ciudades europeas, de un viaje al pasado para descubrir cómo los hombres, como dice Goethe, compartimos el alma del agua.

Podéis encontrar más información en el blog del proyecto http://vocesdelaguagadea.blogspot.com.es

III Recital de Poesia. Primavera Multilingüe al Gadea

Aquest recital que està emmarcat en el Portfolio Europeu de les Llengües, se celebrarà el 10 d´abril de 2014, a les 11:15 a la sala d´actes del centre. Enguany, no celebrarem aquest recital el 23 d´abril dia internacional del llibre, com hem fet els darrers dos anys perquè aquesta vegada cau en vacances de Pasqua,  però com que el que és important no és ja un dia en concret, sinó transmetre a la comunitat escolar de l´IES Salvador Gadea el gust per llegir i gaudir de la poesia, ens hem decidit a fer aquest recital de poesia un any més. Serà coordinat i organitzat per la professora Begoña Segarra i per primera vegada, participaran d´aquesta lectura poètica algunes mares dels nostres alumnes que ham manifestat la seua predisposició entusiasta per aquesta proposta. El Portfolio Europeu de les Llengües és un document personal, promogut pel Consell d´Europa que entre altres coses, afavoreix l´enteniment i la tolerància entre la ciutadania europea, mitjançant la capacitat de comunicar-se en altres llengües i a través del contacte amb altres cultures. Nosaltres, eixa unió la hem volgut expressar a través de la poesia en diverses llengües, perquè no només es llegiran poemes en valencià, anglés, francés i castellà, sinó també en les llegües dels nostres alumnes que tenen una altra llegua materna com ara: eslovac, romanés, italià, portugués o alemany.
En aquesta lectura poètica recitaran poemes alumnat de tots els nivells, des de 1r d´ESO fins a 2n de batxillerat. Creiem que és important que ja en els primers nivells de l´ESO, es fomente la lectura de poesia i es continue fins al final de la seua etapa escolar, per a què l´alumnat capte la riquesa i la plasticitat de la llengua, a més a més de la seua energia expressiva. També creiem que la poesia els ajudarà a entendre i comunicar millor, el seu món interior.

 

CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Se han convocado las pruebas destinadas a la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional.

El periodo de inscripción es del 31 de marzo al 10 de abril de 2014.

La inscripción debe realizarse en los centros examinadores que puedes consultar en el enlace.

 

15é CONCURS LITERARI "SALVADOR GADEA"

15é CONCURS LITERARI "SALVADOR GADEA"

 

L'AMPA de l'IES "SALVADOR GADEA", juntament amb els departaments de valencià i castellà, organitzen el

15é CONCURS LITERARI "SALVADOR GADEA"

BASES

 

 1. Hi podran participar tots els alumnes matriculats a l’IES Salvador Gadea.
 2. S’estableixen cinc modalitats:
  • Poesia en valencià
  • Narrativa en valencià
  • Poesia en castellà
  • Narrativa en castellà

  Es concedirà un Accèssit especial Comenius en la modalitat narrativa encastellà al millor treball que comence amb l'oració "Esta historia tiene alma de agua". En aquest cas hi haurà dos categories: a) ESO i b) batxillerat i FP I l'extensió màxima serà de 3 fulls.

 3. Hi haurà tres categories:
  • A (1r i 2n d'ESO)
  • B (3r i 4t d'ESO)
  • C (1r i 2n de batxillerat i cicles).
 4. La temàtica dels treballs serà lliure.
 5. Els treballs han de ser individuals i de creació pròpia. No podrà presentar-se la mateixa obra en dos llengües i les obres plagiades seran desqualificades.
 6. L’extensió dels treballs de narrativa serà de 3 a 7 folis; dels de poesia entre 25 i 50 versos (distribuïts en un o diversos poemes).
 7. Cada concursant només podrà presentar un sol treball per modalitat.
 8. Els treballs hauran de presentar-se escrits amb ordenador, amb espai entre línies d’1,5 i cos de lletra 12.
 9. Els treballs es presentaran grapats dins d’un sobre tancat en el qual figurarà el lema o títol i la modalitat i categoria a què es presenta; a l’interior s’introduirà també un altre sobre amb la mateixa informació que contindrà un paper amb les dades personals de l’autor/a.
 10. El termini de presentació d’originals acabarà el 31 de març.
 11. El jurat estarà format pel professorat de Castellà i Valencià de l’institut i el seu veredicte serà inapel·lable.
 12. En totes les modalitats i categories hi haurà dos premis:
  • 1r premi: 75 euros i trofeu
  • 2n premi: 30 euros i trofeu
  • Accèssits Comenius: lot de materials relacionats amb la lectura i l'escriptura per valor de 50€ i un diploma.
 13. Els premis podran quedar deserts per falta de qualitat o per no ajustar-se a les bases.
 14. L’entrega de premis es farà durant la setmana del 14 al 16 d'abril en un acte formal.
 15. Les obres es publicaran al bloc de la biblioteca de l'IES Salvador Gadea i per això es demanarà als guanyadors la versió de l'obra en suport electrònic.

 

Col·loqui sobre periodisme actual - Periodisme i societat

El dimarts 25 de març a les 16 h la sala d'actes acollirà una taula redona sobre la relació entre periodisme i societat iPeriodisme i societar sobre les noves formes de difusió de la informació. L'activitat, que comptarà amb la participació d'experts en diferents camps, està dirigida especialment a l'alumnat de 2n de batxillerat ja que complementa el currículum de les matèries Valencià i Castellà.

Convidem a tota la comunitat educativa a participar en l'acte.

XARRADA PAU 2014 / CHARLA PAU 2014

La Coordinación de Bachillerato, la Jefatura de estudios y el Departamento de Orientación prevén realizar una sesión informativa sobre la estructura de la Prueba de Acceso a la Universidad, sus peculiaridades y su incidencia en el futuro de nuestros alumnos.
Sabemos de la preocupación que como padres o alumnos tienen en lo referente a estas pruebas. En el transcurso de la sesión mostraremos las diversas fases y la forma de afrontarla y discutiremos con un ejemplo las posibles alternativas para la obtención de los mejores resultados.
Esta sesión informativa complementa la orientación global que en horas de tutoría o en atención directa al alumnado ya lleva a cabo nuestro centro.
Al finalizar el curso actual el centro los informará de las fechas y del procedimiento de inscripción a las Pruebas de Acceso a la Universidad.
La sesión se realizará el miércoles 12 de marzo a las 19 horas en la sala de usos múltiples del centro.


La Coordinació de Batxillerat, el Cap d'Estudis i el Departament d'Orientació preveuen realitzar una sessió informativa sobre l'estructura de la Prova d'Accés a la Universitat, les seues peculiaritats i la seua incidència en el futur dels nostres alumnes. Coneixem la preocupació que com a pares o alumnes tenen referent a aquestes proves. En el transcurs de la sessió en mostrarem les diverses fases i la forma d'afrontar-la i discutirem amb un
exemple les possibles alternatives per a l'obtenció dels millors resultats.
Aquesta sessió informativa complementa l’orientació global que en hores de tutoria o en atenció directa a l’alumnat ja duu a terme el nostre centre.
Al finalitzar el present curs el centre els informarà de les dates i del procediment d’inscripció a les Proves d’Accés a la Universitat.
La sessió tindrà lloc el dimecres 12 de març a les 19 hores a la sala d'usos múltiples del centre.

 

Distribuir contenido